Autor: Danil Andrejev Broj strana: 660 Format: A-5 Povez: Mek Cena: 2800 Biblioteka: Oblast: ,
Ocena

Danil Andrejev – Ruža Sveta

(Novo izdanje)

 

SADRŽAJ

Knjiga prva
RUŽA SVETA I NjENO MESTO U ISTORIJI    
Glava prva
RUŽA SVETA I NjENI PRIMARNI ZADACI    
Glava druga
ODNOS PREMA KULTURI            
Glava treća
ODNOS PREMA RELIGIJAMA             

Knjiga druga
O METAISTORIJSKOM I TRANSFIZIČKOM
METODU SPOZNAJE                
Glava prva
NEKE OSOBENOSTI
METAISTORIJSKOG METODA            
Glava druga
O TRANSFIZIČKOM METO DU        
Glava treća
POLAZNA KONCEPCIJA            
1. Višeslojnost                
2. Poreklo Zla. Svetski zakoni. Karma    
3. Pitanje slobode volje            
4. Biće i svest                
5. Raznomaterijalna struktura čoveka    
6. Metakulture                

Knjiga treća                    
STRUKTURA ŠADANAKARA.
SVETOVI UZLAZNOG NIZA            
Glava prva
SAKUALA PROSVETLjENjA            
Glava druga
ZATOMISI                    
Glava treća
SREDNjI SLOJEVI ŠADANAKARA        

Knjiga četvrta
STRUKTURA ŠADANAKARA.            
INFRAFIZIKA                
Glava prva
OSNOVA                    
Glava druga
SVETOVI ODMAZDE                
Glava treća
ŠRASTRE I UICRAORI            
Knjiga peta
STRUKTURA ŠADANAKARA: STIHIJALE     
Glava prva
DEMONSKE SGIHIJALE            
Glava druga
SVETLE SGIHIJALE                
Glava treća
ODNOS PREMA ŽIVOTINjSKOM CARSTVU    

Knjiga šesta
NAJVIŠI SVETOVI ŠADANAKARA        
Glava prva    
DO SVETSKE SALVATERE            
Glava druga
LOGOS ŠADANAKARA                
Glava treća
ŽENSTVENOST                

Knjiga sedma
METAISTORIJA STARE RUSIJE        
Glava prva
KIJEVSKA RUSIJA KAO
METAISTORŠSKA POJAVA            
Glava druga
HRIŠĆANSKI MIT I PRAROSIJANSTVO    
Glava treća
EPOHA PRVOG UICRAORA            

Knjiga osma
METAISTORIJA MOSKOVSKOG CARSTVA    
Glava prva
SMENA UICRAORA                
Glava druga
EGREGOR PRAVOSLAVLjA
I INFRAFIZIČKI STRAH            
Glava treća
POPUNjAVANjE PROSTORA
MEĐU KULTURAMA                
Glava četvrta
RODOMISL PETAR I DEMONSKO
NARUŠAVANjE NjEGOVE MISIJE        

Knjiga deveta
METAISTORIJA PETERBURŠKE IMPERIJE    
Glava prva
DRUGI UICRAOR I SPOLjAŠNjI PROSTOR    
Glava druga
DRUGI UICRAOR I UNUTRAŠNjI PROSTOR    
Glava treća
SKIDANjE SANKCIJE                
Glava četvrta
PODVIG                    

Knjiga deseta
METAISTORIJA RUSKE KULTURE        
Glava prva
DAR VESNIŠTVA                
Glava druga
MISIJE I SUDBINE                
Glava treća
MISIJE I SUDBINE (nastavak)            
Glava četvrta
MISIJE I SUDBINE (završetak)        
Glava peta
PAD VESNIKA                    

Knjiga jedanaesta
METAISGORIJA POSLEDNjEG SGOLEĆA    
Glava prva
USTOLIČENjE TREĆEG ŽRUGRA        
Glava druga
BORBA SA DUHOVNOŠĆU            
Glava treća
MRAČNI PASTIR                
Glava četvrta
METAISTORIJA NAŠIH DANA        

Knjiga dvanaesta
PERSPEKTIVE                    
Glava prva
VASPITAVANjE ČOVEKA
OPLEMENjENOG LIKA                
Glava druga
SPOLjAŠNjE MERE                
Glava treća
KULT                        
Glava četvrta
KNEZ TAME                    
Glava peta
SMENA EONA                    

REČNIK IMENA, TERMINA I NAZIVA
KOJI SE ČESTO POMINjU U TEKSTU        

BELEŠKA O PISCU                

Postavi komentar