Autor: Vladimir Solovjov Broj strana: 236 Format: A-5 Povez: Tvrd Cena: 1000 din. Biblioteka: Oblast: ,
Ocena

Vladimir Solovjov – Rusija i vaseljenska crkva

Rusija i vaseljenska crkva

Sadržaj:

Knjiga prva

POLOŽAJ RELIGIJE U RUSIJI I NA HRIŠĆANSKOM ISTOKU
Glava prva
Ruska legenda o svetom Nikoli i svetom
Kasijanu i njena upotreba u dve crkve koje
se nalaze u stanju razdvojenosti
Glava druga
Pitanje smisla postojanja Rusije
Glava treća
Istinsko pravoslavlje ruskog naroda i
lažno pravoslavlje bogoslova antivaseljenaca
Glava četvrta
Ruski staroverci. Relativna pravda raskola.
Preosvešteni Filaret Moskovski
i njegove ideje o Vaseljenskoj Crkvi
Glava peta
Ruski slovenofili i njihovi pogledi
na Crkvu. Kritičke primedbe
Glava šesta
Sloboda religiozna i sloboda crkvena
Glava sedma
I. S. Aksakov o zvaničnoj ruskoj Crkvi
Glava osma
Odnos ruske Crkve prema grčkoj Crkvi,
prema Bugarskoj i prema Srbiji
Glava deveta
Ostvareno proročanstvo. Kritika cezaropapizma
Glava deseta
Projekt nečega poput papstva u
Carigradu ili u Jerusalimu

Knjiga druga
CRKVENA MONARHIJA KOJU JE OSNOVAO ISUS HRIST
Glava prva
Kamen Crkve
Glava druga
Primat Svetog Petra kao stalna
institucija. Tri kamena hrišćanstva
Glava treća
Petar i satana
Glava četvrta
Crkva kao vaseljenska zajednica. Načelo ljubavi
Glava peta
Ključevi carstva
Glava šesta
Upravljanje Vaseljenskom Crkvom. Centar jedinstva
Glava sedma
Carstvo Danilovo. »Kota«i »Atog«
Glava osma
»Sin Čovečiji« i »Kamen«
Glava deveta
Preosvešteni Filaret Moskovski,
sveti Jovan Zlatousti, David Štraus
i Presans o Petrovom prvenstvu
Glava deseta
Apostol Petar i papstvo
Glava jedanaesta
Papa sveti Lav Veliki o prvenstvu
Glava dvanaesta
Sveti Lav Veliki o papskoj vlasti
Glava trinaesta
Priznanje stavova svetog Lava od strane
grčkih otaca. »Efesko razbojništvo«
Glava četrnaesta
Halkidonski sabor. Zaključak druge knjige

Knjiga treća
TROJIČNO NAČELO I NjEGOVA
DRUŠTVENA PRIMENA
Glava prva
Trojično načelo, apstraktno izvedeno iz ideje bića
Glava druga
Tri Božanska lica; pravi smisao njihovih imena
Glava treća
Božanska suština i Njeno trojako ispoljavanje
Glava četvrta
Duša sveta je osnova stvaranja, prostora, vremena i mehaničke uzročnosti
Glava peta
Viši svet. Sloboda čistih duhova
Glava šesta
Tri glavna stepena kosmogonijskog procesa
Glava sedma
Trostruko ovaploćenje Božanske Premudrosti
Glava osma
Čovek – mesija. Haos čovečji.
Prvobitni elementi trojičnog društva
Glava deveta
Mesijanska priprema kod Indusa, Grka i Jevreja
Glava deseta
Apsolutno poglavarstvo Hristovo.
Socijalna Trojica. Sveštenstvo i očinstvo
Glava jedanaesta
Carska vlast i sinovstvo. Proročko služenje.
Tri svete tajne prava čoveka
Glava dvanaesta
Četiri svete tajne čovekovih »obaveza«

Postavi komentar