Autor: Boris Višeslavcev Broj strana: 312 Format: A-5 Povez: Mek Cena: 1300 din. Biblioteka: Oblast: ,
Ocena

Kriza industrijske kulture

Sadržaj:

SADRŽAJ

UVOD

Prvi deo
MARKSIZAM

Prva glava
RADNA TEORIJA VREDNOSTI

Druga glava
RAD I STVARALAŠTVO

Treća glava
LAŽNOST RADNE TEORIJE I
„FETIŠIZAM RADA”

Četvrta glava
TEORIJA VIŠKA VREDNOSTI

Peta glava
ODUZIMANjE VIŠKA VREDNOSTI

Šesta glava
KONFLIKT NAUKE
I DEMAGOGIJE

Sedma glava
SOFIZAM
„RADA” I RADNE SNAGE”

Osma glava
KAPITALISTIČKA FUNKCIJA –
NEOPHODNA ILI NE?

Deveta glava
DRŽAVNI KAPITALIZAM

Deseta glava
KAPITALIZAM I KOMUNIZAM
KAO DVA OBLIKA
INDUSTRIJALIZMA

Drugi deo
KRIZA SOCIJALIZMA
Jedanaesta glava
TROJAKO ZNAČENjE KAPITALIZMA
I SOCIJALISTIČKOG PROTESTA
PROTIV NjEGA

Dvanaesta glava
KRIZA SOCIJALIZMA

Treći deo
NEOSOCIJALIZAM
I NEOLIBERALIZAM

Trinaesta glava
NEOSOCIJALIZAM I
NEOLIBERALIZAM

Četrnaesta glava
SLOBODNA RAZMENA ILI
PRINUDNA RASPODELA

Petnaesta glava
SMISAO I VREDNOST DEMOKRATIJE

Četvrti deo
IMANENTNO ZLO
INDUSTRIJALIZMA I PROBLEM
PRIVREDNE DEMOKRATIJE

Šesnaesta glava
TEHNOKRATSKA TENDENCIJA
KAO IMANENTNO ZLO
INDUSTRIJALIZMA

Sedamnaesta glava
PRETNjA TOTALITARNE
TEHNOKRATIJE

Osamnaesta glava
PROBLEM REALIZACIJE
PRIVREDNE DEMOKRATIJE

Devetnaesta glava
OTKLANjANjE SOCIJALISTIČKIH
PREDRASUDA

Dvadeseta glava
PRIVREDNA DEMOKRATIJA KAO
SPASENjE STVARALAČKE LIČNOSTI
Dvadeset prva glava
PRINCIP PODELE RADA I
MEĐUSOBNI ODNOS RADA
I STVARALAŠTVA

Dvadeset druga glava
„PERSONAL RELATIONS”
I HUMANIZACIJA RADA

Dvadeset treća glava
DOBRO I ZLO STVARALAŠTVO

ZAKLjUČAK

BELEŠKA O PISCU

 

Postavi komentar