Autor: Semjon Frank Broj strana: 268 Format: A-5 Povez: Mek Cena: 850 din. Biblioteka: Oblast:
Ocena

Semjon Frank – Svetlost u tami

Sadržaj:

Filosof – mudrac (originalna filosofija Semjona Franka)
Predgovor
Uvod

“SVETLOST U TAMI”

Glava prva

DUHOVNA PROBLEMATIKA NAŠEG VREMENA
1. “Vlast tame”
2.  Kriza humanizma
3.  O žalosnom neverovanju i savremenom gnosticizmu
4.  Tragičnost života i vera

Glava druga

BLAGA VEST
1. Hristovo otkrivenje kao “blaga vest”
2.  Blaga vest kao vest o Carstvu Božijem
3.  Novo shvatanje “Carstva Božijeg”
4.  Blaga vest kao vest o Bogočovečanstvu.
Novo ljudsko dostojanstvo
5. Ličnost Isusa Hrista.
Živa osnova hristologije
6.  Crkva Hristova

Glava treća

CARSTVO BOŽIJE I “SVET”
1. Paradoksalnost blage vesti
2.  Blaga vest i spasenje sveta
3. Dualizam hrišćanskog života.
Carstvo Božije i carstvo ćesarevo
4. Dva sveta. “Duh” i “telo”
5.  Smisao “svemoći ” Božije.
Tajna dejstva blagodatnih silau svetu
6.  Budući preobražaj sveta.
Smisao eshatološke vere

Glava četvrta

DUALIZAM IZMEĐU ŽIVOTA U BOGU I
“SVETA” I MORALNO USTROJSTVO ŽIVOTA
1. Univerzalnost tog dualizma
2.  Spasenje duše ili spasenje sveta
3.  Moralni zaključci.
Spasenje sveta i njegova zaštita od zla
4.  Blagodat i zakon. Unutrašnje ustrojstvo
moralnog života imoralno delovanje u svetu
5.  Pogrešna tumačenja dualizma moralnog života
6. Načelo jedinstva moralnog života

Glava peta

CARSTVO BOŽIJE I RELIGIOZNA VREDNOST
SVEGA STVORENOGA
1.  Novi aspekt dualističkog hrišćanskog života:
dva cilja moralne aktivnosti
2.  Suština hrišćanske ljubavi prema bližnjima.
Svetost čoveka u njegovoj tvarnoj prirodi
3. Pozitivna vrednost sveta.
Sveta praosnova sveta
4. Jeres utopizma
5.  Opšti karakter i osnovni sadržaj “prirodnog
prava”. Smisao hrišćanskog realizma
6.  Svet kao pojava “svetlosti u tami”

Glava šesta

MORALNA AKTIVNOST U SVETU
I ZADATAK USAVRŠAVANjA SVETA
1.  Uvodna razmišljanja
2.  Usavršavanje i čuvanje sveta
3.  Postojanost i menjanje sveta. Usavršavanje sveta kao učvršćivanje njegovih postojanih osnova. Usavršavanje i spasenje sveta
4.  Smisao istorije
5. Intelektualni progres. Tehničko-organizaciono usavršavanje sveta
6.  Moralno usavršavanje sveta.
Zadaci i suština hrišćanske politike
7.  Usavršavanje sveta u današnjoj istorijskoj epohi
8. Zaključak

Postavi komentar